Romazo Business to BusinessVoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de vereniging van Rolluiken- markiezen- en zonweringbedrijven (Romazo).
Deze tekst geldt vanaf 16 september 2010 en is onder nummer 236/2010 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van Romazo doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.2 De aanbieder/leverancier is het lid van Romazo dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer.
De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemenevoorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
1.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Romazo.

Artikel 2:Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van leverancier, “ex works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijnexclusief omzetbelasting enverpakking.
2.4 Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen,verstrekteontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen,
programmatuur enz.
3.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepalingis opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet wordengevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezenen informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
4.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door ofnamens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen,ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
4.4 Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemerwilgebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel5:Levertijd

5.1 De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benaderingvastgesteld.
5.2 Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4
a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan diewelke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer delevertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de
opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Alsde werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijden/of uitvoeringsperiode verlengdmet de tijd nodig om dematerialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van
opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan
worden ingepast, zullen de werkzaamhedenworden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
5.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6:Risico-overgang

6.1 Levering vindt plaats af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van leverancier, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
6.2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’sverzekeren.
6.3 Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachtingvan aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.

Artikel7: Prijswijziging

7.1 Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
7.2 Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
7.3 Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van demarktprijs van de aangeleverde goederen in rekening te brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn
verplichtingen na tekomen.
8.2 Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer teverwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan
hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verliesof diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsbeperkingen.
8.3 Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting alsdetijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten voor afvoer vanmaterialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval inmeer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met dewerkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelhedenmet meer dan 5 % wordt afgeweken.
10.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
- gas, water en elektriciteit;
- verwarming;
- afsluitbare drogeopslagruimte;
- op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
11.3 Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in
de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet isgoedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de wegstaan.
12.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
12.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
12.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen
opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
13.2 Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan vande overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
13.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschadeen gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade teverzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de
plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
13.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/ofmaterialen.

Artikel14:Garantie

14.1 De periode waarin de opdrachtnemer na (op)levering in staat voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie is als volgt opgedeeld:
a. twee jaar op buitenzonweringen, rolluiken, rolhekken en schuifhekken.
b. één jaar op binnenzonweringen
c. twéé jaar op het eventuele motorische gedeelte ten behoeve van de onder a. en b. genoemde producten, met uitzondering van de elektronische besturings- en bedieningscomponenten waarvoor een garantie van zes maanden geldt.
d. Voor de niet met name genoemde productsoorten wordt een garantie verstrekt gedurende een periode van zesmaanden.
14.2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.
Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden terug gezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
Als partijen in een voorkomend geval overeenkomen dat, in plaats van franco retournering van de levering, de garantiewerkzaamheden door opdrachtgever op locatie zullen worden uitgevoerd, dan komen de eventueel gemaakte reis-en verblijfkosten en de kosten die samenhangen met het werken op hoogte (zoals klimmaterialen en een hoogwerker) voor rekening van opdrachtgever.
14.3 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/ofmontage.
Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten en de kosten die samenhangen met het werken op hoogte (zoals klimmaterialen en een hoogwerker) komen voor rekening van opdrachtgever.
14.4 Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en voorzover opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie geldt de fabrieksgarantie.
14.5 Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit tevoeren.
14.6 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.7
a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerdonderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of doorderden.
b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering, of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.
c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.
14.8 De afnemer wordt op de onderstaande producteigenschappen geattendeerd en kan hieromtrent derhalve niet reclameren:
a. Knikvouwen en krijtstrepen. Deze kunnen ontstaan bij de confectie en bij het vouwen van de doeken en zien er mogelijkerwijs uit als vervuilde strepen.
b. In de buurt van zomen en naden van de banen ontstaan door dubbele lagen doek verschillende wikkeldiktes op de doekrol. De daardoor ontstane stofspanningen kunnen golven tot gevolg hebben welke zich onder andere kunnen uiten in een wafel- of visgraatpatroon.

Artikel15:Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel16:Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17:Betaling

17.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.
17.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. als termijnbetaling is overeengekomen:
- 40% van de totale prijs bij opdracht;
- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;
- 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen veertien dagen na factuurdatum.
17.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet,
raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
17.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
17.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de
renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
17.7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000,= 15%
over het meerdere tot € 6.000,= 10%
over het meerdere tot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over hetmeerdere vanaf € 60.000,= 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
17.8 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1 Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekort schiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3 Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen.
Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zichbevinden.
18.4 Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19: Beëindiging

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd.
Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Zonnerij verlaten? Je kunt je winkelmand bewaren voor later!